Oddelenie koordinácie a metodiky


Pridané: 20.04.2010
Rita
Najkooperatívnejšie oddelenie 
Metodická činnosť oddelenia je zameraná na koordináciu automatizovaných knižničných procesov, fungovanie a základnú evidenciu knižníc a revíziu knižničných fondov v knižniciach okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Metodická koordinačná a prieskumová činnosť je zameraná na :
- koordináciu a metodiku vo vlastnej knižnici a knižniciach regiónu
- akvizíciu a revíziu knižničných fondov
- metodicko- inštruktážnu pomoc knižniciam v regióne
- analyticko-rozborovú činnosť
- metodickú publikačnú činnosť

V snahe pomôcť obecným úradom pri skvalitnení činnosti knižnice poskytuje oddelenie metodickú pomoc formou odborných inštruktáží, konzultácií.

Riešeniu problémov a oboznamovaniu s novými úlohami knižníc sú venované odborné semináre pre profesionálnych a dobrovoľných knihovníkov. Pre nich vydáva aj reriodikum „Gemerský knihovník“ s periodicitou 1-krát ročne.
Analyticko-rozborová činnosť je zameraná na spracovanie štatistických údajov a hodnotenie knižníc. Podieľa sa na tvorbe ročných, strednodobých a dlhodobých plánov činnosti knižníc regiónu všeobecne, ako aj Knižnice Mateja Hrebendu.
Oddelenie koordinácie a metodiky úzko spolupracuje so všetkými oddeleniami a úsekmi knižnice.