Oddelenie všeobecnej a regionálnej bibliografie


Pridané: 05.10.2009
Aktualizované: 25.05.2018
Rita
Najmenšie oddelenie knižnice 
Zabezpečuje bibliografické, dokumentačné a informačné činnosti, ako aj spracovanie a budovanie primárneho a sekundárneho regionálneho fondu.

Tabuľka oddeleniaPreto sa v tomto oddelení nachádza:
• regionálny fond kníh, brožúr, časopisov a špeciálnych tlačovín
• fond bibliografií
• bibliografický informačný aparát:
- kartotéka osobností regiónu
- topografická kartotéka
Najvyužívanejšou je však strojová kartotéka, kde možno prehliadať záznamy dokumentov podľa rôznych hľadísk.
Edičná činnosť oddelenia je zameraná na vydávanie bibliografických ročeniek článkov z novín a časopisov pod názvom „Okres Rimavská Sobota a Revúca v tlači“, „Kalendár výročí osobností okresu Rimavská Sobota a Revúca“, pesonálne bibliografie a bibliografické medailóny regionálnych osobností.
Podieľa sa na spracovávaní celonárodných bibliografií pripravovaných Slovenskou národnou knižnicou v Martine Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Krajskou knižnicou Ľ.Štúra vo Zvolene.
Spolupracuje so všetkými bibliografickými pracoviskami a je metodickým centrom pre bibliografické aktivity aj v okrese Revúca.

Od roku 2012 oddelenie digitalizuje regionálnu tlač a články celoslovenskej produkcie s regionálnou tematikou.