Knižnica > HLAVNÉ MENU > Oddelenia {8}
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


Oddelenia
Oddelenie koordinácie a metodiky
20.04.2010
Rita
Najkooperatívnejšie oddelenie
Metodická činnosť oddelenia je zameraná na koordináciu automatizovaných knižničných procesov, fungovanie a základnú evidenciu knižníc a revíziu knižničných fondov v knižniciach okresov Rimavská Sobota a Revúca.


Oddelenie literatúry pre deti a mládež
05.10.2009
25.05.2018
Rita
Oddelenie s najväčším počtom kultúrno-výchovných podujatí
Knižnčný fond oddelenia tvorí takmer 31 500 knižničných jednotiek.


Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých
05.10.2009
25.05.2018
Rita
Je to oddelenie s najväčším obratom knižničného fondu
Tvorí ho fond slovenskej, maďarskej, českej a inojazyčnej literatúry. Obsahuje 27 tisíc knižničných jednotiek a vyše 78 exemplárov periodík.


Oddelenie náučnej literatúry pre dospelých
05.10.2009
25.05.2018
Rita
Oddelenie s najrozsiahlejším knižničným fondom
Tvorí ho fond v rozsahu 36 500 knižničných jednotiek a navštevujú ho prevažne čitatelia, profesne sa vzdelávajúci, študenti stredných a vysokých škôl, ako aj tí, ktorí pri riešení svojich odborných problémov využívajú knižnično-informačný fond a knižnično-informačný aparát.


Oddelenie umenovedné
05.10.2009
25.05.2018
Rita
Oddelenie z narôznorodejším typom dokumentov
Nachádzajú sa tu fondy kníh z oblasti výtvarného, úžitkového umenia, divadla, filmu, hudby, časopisov, gramofónových platní a zvukových dokumentov pre slabozrakých a nevidiacich.


Oddelenie centrálnej evidencie
05.10.2009
25.05.2018
Rita
Oddelenie s najväčším pohybom návštevníkov knižnice
Vzhľadom na svoje umiestnenie a funkciu navštívi ho každý návštevník knižnice.


Oddelenie knižnično-informačných fondov
05.10.2009
25.05.2018
Rita
 
Knižničný fond je hlavným prostriedkom, ktorým knižnica napomáha k výchove a vzdelávaniu používateľov. Počet používateľov a výpožičiek vo veľkej miere závisí práve od doplňovania knižničného fondu, preto je úlohou poznať fond a správne ho dopĺňať.


Oddelenie všeobecnej a regionálnej bibliografie
05.10.2009
25.05.2018
Rita
Najmenšie oddelenie knižnice
Zabezpečuje bibliografické, dokumentačné a informačné činnosti, ako aj spracovanie a budovanie primárneho a sekundárneho regionálneho fondu.


Gimmick.in spol. s r.o.