Knižnica > HLAVNÉ MENU > Oddelenia > Práve zobrazený článok [č. 85 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Oddelenie koordinácie a metodiky


Pridané: 20.04.2010
Rita
Najkooperatívnejšie oddelenie 
Metodická činnosť oddelenia je zameraná na koordináciu automatizovaných knižničných procesov, fungovanie a základnú evidenciu knižníc a revíziu knižničných fondov v knižniciach okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Metodická koordinačná a prieskumová činnosť je zameraná na :
- koordináciu a metodiku vo vlastnej knižnici a knižniciach regiónu
- akvizíciu a revíziu knižničných fondov
- metodicko- inštruktážnu pomoc knižniciam v regióne
- analyticko-rozborovú činnosť
- metodickú publikačnú činnosť

V snahe pomôcť obecným úradom pri skvalitnení činnosti knižnice poskytuje oddelenie metodickú pomoc formou odborných inštruktáží, konzultácií.

Riešeniu problémov a oboznamovaniu s novými úlohami knižníc sú venované odborné semináre pre profesionálnych a dobrovoľných knihovníkov. Pre nich vydáva aj reriodikum „Gemerský knihovník“ s periodicitou 1-krát ročne.
Analyticko-rozborová činnosť je zameraná na spracovanie štatistických údajov a hodnotenie knižníc. Podieľa sa na tvorbe ročných, strednodobých a dlhodobých plánov činnosti knižníc regiónu všeobecne, ako aj Knižnice Mateja Hrebendu.
Oddelenie koordinácie a metodiky úzko spolupracuje so všetkými oddeleniami a úsekmi knižnice.Ďalšie články v kapitole "Oddelenia":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Oddelenie koordinácie a metodiky
20.04.2010 
 
  Oddelenie literatúry pre deti a mládež
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie náučnej literatúry pre dospelých
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie umenovedné
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie centrálnej evidencie
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie knižnično-informačných fondov
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie všeobecnej a regionálnej bibliografie
05.10.2009 
25.05.2018 
Gimmick.in spol. s r.o.